Pracovná zdravotná služba

Čo je pracovná zdravotná služba ?

Pracovná zdravotná služba (ďalej PZS) poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania, t. j. ich práceschopnosti. Je odborným poradcom zamestnávateľa pri tvorbe zdravého pracovného prostredia v záujme dosiahnutia čo najlepšieho stavu zdravia zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba môže svoju činnosť vykonávať len na základe oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby, ktoré vydáva a odoberá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. (Oprávnenie ÚVZ SR na výkon pracovnej zdravotnej služby MEDCENTRUM, s.r.o., č.: OPPL 672/2007-Oj). Tento úrad aj kontroluje plnenie podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Jej činnosť je vymedzená:

 • Zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z.z. o požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci;
 • Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť;
 • Vestníkom MZ SR 2014 – Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci” číslo: S05281-OZS-2013 platné od 01.02.2014;
 • Zákonom č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (opätovne zavádzajúcim povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich I. a II. kategóriu prác).

Čo je náplňou pracovnej zdravotnej služby ?

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa (ďalej len „PZS“):

 • zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
 • dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
 • dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou,
 • zabezpečuje hodnotenie zdravotného rizika raz za rok pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík (zákon č. 204/2014 Z.z.).

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci

 • vykonávať kontrolu zdravotných rizík na pracovisku a zabezpečiť ich znižovanie,
 • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň limitov,
 • zabezpečiť pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci,
 • každoročne k 31.12. vypracovať informáciu o hodnotení zdravotných rizík v súvislosti s prácou a predložiť ju prislúchajúcemu RÚVZ s vykonanými opatreniami na zníženie príp. odstránenie rizika na jednotlivých pracoviskách,
 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu sa vzťahuje nielen na zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (tretia a štvrtá kategória prác), ale aj na zamestnancov vykonávajúcich nerizikové práce (prvá a druhá kategória prác) – zákon č. 204/2014 Z.z..

Ponuka odborných činností pracovnej zdravotnej služby

 • identifikácia škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia,
 • kategorizácia pracovných činností, vypracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do evidencie rizikových prác, ktorý zamestnávateľ predloží v stanovených lehotách RÚVZ (v nadväznosti na zákon č. 204/2014 Z.z.),
 • vypracovanie nových posudkov o riziku a prevádzkových poriadkoch (ak nie sú vypracované alebo nezodpovedajú platnej legislatíve),
 • účasť na organizovaní systému zabezpečenia predlekárskej prvej pomoci, určenie náplne lekárničiek prvej pomoci, vypracovanie odborných dokumentov pre poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pri pôsobení škodlivých faktorov pracovného prostredia,
 • vykonávanie školení prvej pomoci primeranému počtu zamestnancov certifikovanou osobou s vybavením na to určeným v zmysle 398/2010 Z. z. Vyhlášky o požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (Rozhodnutie MZ SR o akreditácii kurzu prvej pomoci MEDCENTRUM, s.r.o., č.: 06324-5/2010).

Postup spolupráce s pracovnou zdravotnou službou (PZS)

 • oznámte nám Váš záujem telefonicky (mobil: 0917 530 963, tel.: 041/5042 410), príp. e-mailom (asistent.pzs@medcentrum.sk) vrátane poskytnutia základných údajov o vašej spoločnosti potrebných pre vypracovanie cenovej ponuky,
 • uskutočníme úvodné stretnutie spojené s obhliadkou Vašich pracovísk tímom PZS
 • vypracujeme návrh zmluvy s cenami služieb zohľadňujúcimi Vaše konkrétne podmienky,
 • uzavrieme zmluvu na Vami vybrané služby PZS alebo komplexné zabezpečenie povinností PZS podľa zákona,
 • vykonáme dohodnutý výkon PZS analýzou pracovných činností a pracovných podmienok zamestnancov, posúdením zdravotných rizík pri práci, návrhom systému preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov a opatrení na odstránenie škodlivých účinkov na zdravie zamestnancov;
 • vykonáme realizáciu preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov v zmysle ich stanoveného obsahu a periodicity (v prípade ich objednania).