Akreditované kurzy prvej pomoci

Školenie zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ v zmysle § 8 ods. 1 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný určiť a vyškoliť dostatočný počet zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba MEDCENTRUM, s.r.o. v rámci organizovania systému prvej pomoci na pracovisku zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilých inštruktorov akreditované kurzy prvej pomoci. Kurz je určený pre výrobných a nevýrobných zamestnancov firiem a podnikov rôzneho zamerania.

Kurzy prvej pomoci sú vykonávané v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci z 30. septembra 2010 a Vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť zo 16. júla 2014.

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodín (teoretická časť 40% + praktická časť 60%)

Rozsah teoretických vedomostí

 • príčiny vzniku, následky a riešenia najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 • preventívne opatrenia smerujúce k zvýšeniu ochrany zdravia,
 • úlohy a miesta prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci,
 • zhodnotenie zdravotného stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie, aktivácia záchranného systému,
 • základné úkony zachraňujúce život,
 • poruchy vedomia , napríklad pri bezvedomí,
 • poruchy dýchania, napríklad pri dusení sa,
 • záchvatové stavy – febrilné kŕče, epilepsia,
 • krvácanie z rán, šok,
 • zlomeniny, poranenia kĺbov, popáleniny,
 • neúrazové náhle príhody, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 • poskytnutie prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Rozsah praktických zručností

 • zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika Ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
 • aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 • zaistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 • praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
 • poskytnutie prvej pomoci pri
  • poruchách vedomia,
  • poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  • zlomeninách a poradeniach kĺbov,
  • krvácaní z rán, šoku,
  • poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
 • poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
 • odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Cena kurzu

 • 33 € bez DPH / zamestnanca

Kontakt

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu prvej pomoci, ako aj v prípade záujmu o bližšie informácie o kurze, nás kontaktujte na t. č. 041/ 5042410 alebo na mailovej adrese asistent@medcentrum.sk