Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť MEDCENTRUM, s.r.o., so sídlom J. Milca 33, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36418081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.14897/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
 • súbory cookies,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Napíšte nám“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:

 • údaje z “Kontaktného formulára” výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami
Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Kto sme?

MEDCENTRUM, s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu, ktoré poskytuje služby na úseku liečebno – preventívnej starostlivosti, špecifickej zdravotnej starostlivosti, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, činností fyziatricko – rehabilitačného oddelenia a pracovnej zdravotnej služby.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľ: MEDCENTRUM, s.r.o.
Adresa prevádzkovateľa: J. Milca 33, 010 01, Žilina
Identifikačné Číslo organizácie: 36 418 081
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: osobne.udaje@medcentrum.sk

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú:

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti zodpovedná osoba (DPO)?
POBEST, s.r.o.
Zavarská 10, Trnava 91701, Slovenská republika
e.mail: jozef.kmet@pobest.sk

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?
Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
kontakt +421 (2) 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vystavenia posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej pracovnej činnosti pre účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, evidencia pacientskej dokumentácie pre účely zdravotnej starostlivosti a za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?
Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky legitímne záujmy, ktoré sledujeme, alebo tretie strany, ktorým postupujeme Vaše osobné údaje, sú nasledovné:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • ochrana majetku prevádzkovateľa,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 • národné centrum zdravotníckych informácií.

Zverejnenie
Spoločnosť bude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 • národné centrum zdravotníckych informácií.

Doba zachovania (retenčné obdobie)
Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu – máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie – za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť – máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku – máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?
Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: osobne.udaje@medcentrum.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa DPO, alebo priamo dozornému orgánu.