Služby a starostlivosť

 • Liečebno preventívna starostlivosť

  Liečebno – preventívna zdravotná starostlivosť

  Liečebno – preventívna zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 35 všeobecných a špecializovaných ambulanciách a pracoviskách.

  Poskytovanie starostlivosti

  Liečebno – preventívna starostlivosť je poskytovaná v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 • Špecifická zdravotná starostlivosť

  Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti

  a v zmysle nasledujúcich predpisov:

  Predpisy

  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z., z 24. mája 2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

  Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 513/2009 Z. z.

  Zákon o doprave na dráhach č. 514/2009 Z. z.

  Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z.

  Odborné usmernenie MZ SR č. SO5281-OZS-2013 o náplni lekárskych PP vo vzťahu k práci.

 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť

  Nadštandardná zdravotná starostlivosť

  Nadštandardná zdravotná starostlivosť predstavuje ponuku širokého spektra diagnosticko – preventívnych prehliadok.

  ZOBRAZIŤ PONUKU
 • Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

  Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

  ZOBRAZIŤ PONUKU
 • Kurzy prvej pomoci

  Akreditované kurzy prvej pomoci

 • health Service

  Pracovná zdravotná služba

  • Čo je pracovná zdravotná služba ?
  • Čo je náplňou pracovnej zdravotnej služby ?
  • Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci
  • Ponuka odborných činností pracovnej zdravotnej služby
  • Niektorí naši zmluvní partneri
  • Postup spolupráce s pracovnou zdravotnou službou